Standard fretky / Ferret Standard

Black and White. Ilustrační foto Pavel Chyba

Lebka, hlava

je proporčně vyvážená a symetrická. Široká a kulatá u samců, protáhlá, kuželovitá u samiček. Ideální tvar hlavy je zaoblený rovnostranný trojúhelník. To znamená, že šířka hlavy a délka hlavy od špičky čenichu k nasazení uší jsou stejné, resp. délka a šířka jsou stejné a výška tvoří nejméně 90 % tohoto rozměru.
Oči jsou umístěné stejně daleko od uší a čenichu a leží ve stejné rovině. Nos nesmí být useknutý/nahnutý vlevo nebo vpravo, zuby a čelisti jsou usazené pevně a stejnoměrně.

  • nos je rovný, měkký, velký, nesmí být suchý, šupinatý, mokrý,
  • vousky jsou dlouhé a pružné, nesmí být křehké nebo poškozené,
  • zuby jsou čisté, bez povlaku a bez zubního kamene,
  • oči jsou lesklé a jasné, ne kalné, slzavé; velké, kulaté, mírně vystouplé, oční řasy zřetelné, okolí očí čisté,
  • uši zdravé, růžové, bez mazu a svrabu, bez hrudek a příškvarků, široce posazené, kulaté.

Skull, head

It is proportionally balanced and symmetric, wide and round with males and oblong and cone-shaped with females. The ideal shape of the head is a rounded equilateral triangle. It means that a width of the head and a length of the head from the top of the muzzle to the bottom of the ears are the same, or more precisely the length and the width are the same and the height forms at least 90% of this dimension.

The eyes are placed equidistant from the ears and the muzzle and lie in an even line with each other. The nose must not be cut off/deviated to the left or right. The teeth and jaws are fixed firmly and evenly.

  • Nose is straight, soft, large and must not be dry, scaly or wet;
  • Whiskers are long and flexible, they must not be fragile or damaged;
  • Teeth are clean, without a plaque and a tartar;
  • Eyes are shiny and clear, not bleary or tearful; large, rounded, slightly popped out, eyelashes are distinct; surroundings of the eyes are clean;
  • Ears are healthy, pink, without earwax and scabies, without nubs and scabs; widely set and rounded.

Kostra

Tělo fretky má při pohledu zepředu klínovitý tvar, se silnou kostrou, širokými rameny a boky ("jako buldok"), klouby dobře tvarované a pohyblivé, krk krátký a silný, ale pružný, žebra jsou dobře klenutá s dostatkem prostoru pro vnitřní orgány. Páteř je ohebná a přímá, bez patrných výčnělků. Prohnutí páteře tvoří hladkou křivku s osou mezi rameny a kyčlemi. Ocas má mrkvovitý tvar a tvoří třetinu až čtvrtinu délky zvířete.

Skeleton

From the front view, the ferret´s body has a wedge-like shape with a strong skeleton, wide shoulders and hips (“a bulldog style”), the joints are well shaped and movable, the neck is short and strong, but flexible, the ribs are well sprung with a sufficient space for internal organs. The spine is supple and straight, without apparent protrusions. The arch of the spine forms a smooth curve with an axis between the shoulders and the hips. The tail has a carrot-like shape and forms from one-quarter to one-third of the length of the ferret´s body.

Svalstvo

Fretka musí být dobře vyvinutá, silná a svalnatá. Body se odečítají za svalstvo vyvinuté nedostatečně nebo nerovnoměrně, za "hadrovitost" fretky. Krk, ramena, žebra a stehna by měly být silné, břicho nesmí být povislé. Při hodnocení se přihlíží k věku a stavu fretky, chovná a mladší fretka má pevnější svalstvo než kastrovaná a starší.

Musculature

The ferret must be well developed, strong and muscular. The points will be deducted for an insufficiently or unevenly developed musculature, for “jelly-like” muscles of the ferret. The neck, shoulders, ribs and thighs should be firm, the abdomen must not be flabby. At the evaluation, the age and condition of the ferret is taken into account; an unaltered and younger ferret has a more solid musculature than a neutered and elder one.

Barva a znaky

by měly odpovídat dané kategorii. Body se odečítají v případě odchylek od "ideálu". Hodnocení odráží celkový dojem ze zbarvení zvířete, u všech se hodnotí intenzita a čistota barev typických pro danou kategorii, tzn. nesmí se vyskytovat nežádoucí barvy a odstíny. Barva a znaky tvoří nejméně podstatnou část v celkovém ohodnocení fretky.

Colour and markings

The colour and markings should correspond to the relevant category. The points will be deducted in case of a deviation from the “ideal”. The evaluation reflects the overall impression of the animal´s colouring. In all cases the intensity and cleanness of colours typical for the relevant category are evaluated, which means that no undesirable colours or shades must appear. The colour and markings form the least important part of the overall evaluation of the ferret.

Proporce

Tělo fretky by mělo být přiměřené a dobře stavěné. Levá i pravá polovina musí být symetrická a souměrná, hmotnost rovnoměrně rozložená. Hlava, krk, tělo, nohy a ocas mají být přiměřené a harmonické s ohledem na obecný tvar zvířete. Body se strhávají za nadváhu, podváhu a nerovnoměrnost tělesných proporcí. Fretka, která váží mnohem méně nebo více, než je obvyklé, ztrácí body. Velikost zvířete se měří od špičky nosu ke kořeni ocasu podél páteře (kopíruje se křivka těla)

Proportions

The ferret´s body should be proportionate and well built. The left and the right side of the body must be symmetric and regular, the weight must be evenly dispersed. The head, neck, body, legs and tail should be proportionate and harmonious with respect to the common shape of the animal. The points will be deducted for an overweight, underweight or unevenness of body proportions. The ferret that weights substantially less or more than usual will lose the points. The length of the animal shall be measured from the top of the nose to the root of the tail.

Zdraví a péče

Uši jsou čisté, bez mazu nebo jiných nečistot, a to i v okolí ucha a ve zvukovodu.
Oči jsou čisté, ne kalné nebo slzící.
Zuby jsou bílé (s ohledem na stáří fretky). Slabý povlak není důvodem ke ztrátě bodů, na rozdíl od zubního kamene nebo zanícených či krvácejících dásní. Rovněž se nepenalizuje zlomený zub, pokud jsou dásně zdravé.
Polštářky tlapek jsou růžové, jemné a čisté.
Drápky by měly být ostříhané rovnoměrně na všech čtyřech tlapkách, vzdálenost od lůžka 1,6 - 3 mm.
Kvalita srsti se sleduje po stranách zad a břicha. Hodnotí se hustota, pružnost, délka a hedvábnost srsti, poměr těchto ukazatelů na různých částech těla. Srst musí být jemná, čistá, silná a lesklá. Zimní srst by měla být dlouhá, nadýchaná a měkká na dotek, letní s méně podsadou, ale stále jemná a hedvábná. Pesíky by neměly být hrubé nebo suché, polámané, nerovnoměrné. Body se sráží za špinavé, nepružné, křehké, slabé, tuhé, řídké, vybledlé nebo poškozené osrstění. Rovněž se odečítají body za příliš mastnou nebo příliš silně lesklou, či naopak přesušenou srst, stejně jako za nepřirozenou ("šampónovou") vůni.
Upřednostňování zimní nebo letní srsti je zakázané bez ohledu na probíhající sezónu.
Kůže je růžová, bez poškození, strupů, špíny, parazitů.
Tělo je dobře vyvinuté a svalnaté, což je znakem dobrého chovu a kvalitní péče. Fretka vážící mnohem méně nebo více než je obvyklé, ztrácí v dané kategorii body.

Health and Care

The ears, as well as the ear surrounding and the ear canal, are clean, without earwax or other impurity.
The eyes are clean, not bleary or tearful.
The teeth are white (with respect to the ferret´s age). A thin plaque is not a reason for a loss of the points, contrary to a tartar or inflamed or bleeding gums. Also, a broken tooth is not subject to any penalty, if the gums are healthy.
Toe pads of the paws are pink, soft and clean.
Claws should be cut evenly on all of the four paws, a distance from the nail bed should be from 1.6 mm to 3 mm.
A quality of the hair is observed on both sides of the back and on the abdomen. A density, flexibility, length and silky texture of the hair are evaluated, as well as a proportion of these indicators on different parts of the body. The hair must be gentle, clean, firm and glossy. The winter hair should be long, fluffy and soft on touch, the summer hair is with less undercoat, but still gentle and silky. The guard hair should not be coarse or dry, broken or uneven. The points will be deducted for dirty, non-flexible, fragile, weak, tough, faded or damaged coat. Also, the points will be deducted for a very oily or a very glossy hair, or on the contrary, for an overdried hair, as well as for an unnatural (shampoo) fragrance.
Preferring of a winter coat or a summer coat is prohibited, regardless of the current season.
The skin is pink, without any damage, scabs, dirt or parasites.
The body is well developed and muscular, which is a mark of a good breed and a quality care. The ferret, which weights considerably less or more than usual, will lose the points in the relevant category.

Chování, ovladatelnost

Fretka musí být v průběhu posuzování v rukou poroctů klidná, ale ne apatická. Měla by projevovat zvědavost, být aktivní a hravá, mírná a mazlivá. V žádném případě se nesmí projevovat agresivně, neměla by být podrážděná, napjatá nebo nervózní.

Fretka, která pokouše porotce nebo se o to opakovaně pokusí, může být diskvalifikována. Při hodnocení divokosti, kousavosti nebo agresivity fretky se přihlíží k jejímu mládí a u nekastrovaných samců k probíhající říji.

Behavior, obedience

During the evaluation, the ferret must be calm, but not apathetic in jurors´ hands. It should show a curiosity, be active and playful, placid and cuddly. By no means may it show any aggression and it should not be irritated, stressed or nervous.

The ferret that bites the juror or repeatedly tries to do so may be disqualified. A ferret´s youth and a current rut of unaltered males are taken into consideration at the evaluation of a wildness, biting or aggression of the ferret.
Akce Klubu

14. prosince 2019 od 14 hodinPředvánoční klábosení 2019

19. října 2019 od 8 hodinFurry Snakes Prague 2019

6. června 2019 od 15 hodinIndiánské léto ve FN Motol 2019

19. května 2019 od 15 hodinFretčí čarodějnice 2019

starší »

Vyhledávání

Administrace stránek

Nick
Heslo
   Registrace

Doporučujeme

Obchod se vším, co potřebuje Vaše fretka

Rychlá pomoc

Ztracená fretka! Co teď?
Nalezena fretka, co mám dělat?
Fretka v kostce - stručně o všem
Fretčí FAQ - nejčastější dotazy
Je nemocná?? Kdy na veterinu?
Kam s fretkou na veterinu?

Ztráty a nálezy

UPOZORNĚNÍ

Důrazně žádáme, aby obsah našich webových stránek nikdo nekopíroval bez udělení našeho souhlasu! Každé takové porušení autorských práv budeme řešit trestním oznámením.

Děkujeme všem nadšeným fretkařům za pochopení a úctu k naší práci, kterou můžete vyjádřit odkazem na naše stránky.
Tým KCHPF

Tipy pro vás

Pokud se chystáte s fretkou na sraz, výstavu nebo jinou hromadnou akci, začněte týden před podávat denně čtvrt otočky Probicanu.
Zvýšíte tím svojí fretce imunitu, a to zejména
proti případné střevní infekci.

-----------------------------------------

Začala vaše fretka zčistajasna kousat a trousit bobky kdekoli?
Pokud je jí čistě náhodou cca půl až třičtvrtě roku, nezoufejte a pročtěte si článek o dospívání, kousání a výchově vůbec.

Pozvánka

Najdete nás na facebooku

-----------------------------------------

Potřebujete přítele?

Když ji milujete, není co řešit...604 787 205