GDPR - ochrana osobních údajů

Klub chovatelů a příznivců fretek, z. s. tímto poskytuje, v souladu s článkem 13 a 14 nařízení GDPR, informace o zpracovávání osobních údajů v rámci své působnosti


Správce a zpracovatel osobních údajů:
Klub chovatelů a příznivců fretek z.s.
IČO: 265 99 473, se sídlem Pražská 145, 252 29 Lety (dále jen „správce“)
E-mail: fretka@fretka.cz, tel.: 604 787 205
www: www.fretka.cz, www.fuklubko.estranky.cz


Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy v rozsahu nezbytně nutném pro splnění účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.


Zdroje osobních údajů
Subjekt údajů, správce/zpracovatel


Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
Správce o subjektu údajů zpracovává zejména tyto osobní údaje, které jsou nezbytné pro činnost správce:

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a  nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace.

 • popisné údaje

 • další údaje nezbytné pro plnění smluvních vztahů

 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, marketingové účely, personální agenda aj.)


Kategorie subjektů údajů
Subjektem údajů mohou být zejména:

 • návštěvníci a uživatelé webových stránek Klubu chovatelů a příznivců fretek, z.s. Praha (správce)

 • smluvní partneři při uzavírání smluv o umístění fretky do dočasné péče (do Fretčího útulku Klubko), předání/darování fretky z Fretčího útulku Klubko, apod.

 • sponzoři správce

 • dodavatelé služeb správci, včetně veterinárních služeb

 • jiná osoba, která je ve smluvním vztahu ke správci


Kategorie příjemců osobních údajů
Správce je oprávněn poskytovat osobní údaje zejména těmto příjemcům:

 • státním a jiným orgánům v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

 • správce nepředává osobní údaje do ostatních zemí v rámci EU, ani do třetích zemí


Účel zpracování osobních údajů

 • za účelem obsaženým v rámci souhlasu subjektu údajů (konkrétní účel je specifikován v textu příslušného souhlasu, se kterým je subjekt údajů seznámen)

 • v rámci obchodních vztahů a jednání o smluvním vztahu, plnění smlouvy

 • účelem zpracování je adekvátní plnění předmětu smlouvy a spolupráce se smluvní stranou (zejména e-mailové adresy, telefonní čísla a jména a příjmení kontaktních osob)

 • za účelem ochrany práv správce, či jiných dotčených osob

 • v rámci jednání před orgány státní správy

 • za účelem plnění zákonných povinností správce

 • za účelem ochrany životně důležitých zájmů správce


Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě, za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijel správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.


Doba uložení osobních údajů
V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech a příslušných smlouvách. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového právního vztahu, tak i z příslušných právních předpisů a dále po dobu udělení souhlasu ke zpracování osobních údajů.


Práva subjektu údajů
Ohledně zpracování Vašich osobních údajů máte právo na:

 • přístup k nim (čl. 15 GDPR)

 • jejich opravu (čl. 16 GDPR)

 • jejich výmaz (čl. 17 GDPR)

 • omezení jejich zpracování (čl. 18 GDPR)

 • odvolání uděleného souhlasu

 • vznesení námitky

 • přenositelnost údajů

 • podle čl. 13 máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako dozorovému orgánu

Poučení
Správce zpracovává osobní údaje se souhlasem subjektu údajů, s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů nevyžaduje.

V souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR je zpracování osobních údajů zákonné, pokud:

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je  subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

 • zpracování je nezbytné pro splnění zákonných povinností, které se na  správce vztahují

 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce

 • zpracování je nezbytné pro účely ochrany oprávněných zájmů správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadujících ochranu osobních údajůAkce Klubu

14. prosince 2019 od 14 hodinPředvánoční klábosení 2019

19. října 2019 od 8 hodinFurry Snakes Prague 2019

6. června 2019 od 15 hodinIndiánské léto ve FN Motol 2019

19. května 2019 od 15 hodinFretčí čarodějnice 2019

starší »

Vyhledávání

Administrace stránek

Nick
Heslo
   Registrace

Doporučujeme

Obchod se vším, co potřebuje Vaše fretka

Rychlá pomoc

Ztracená fretka! Co teď?
Nalezena fretka, co mám dělat?
Fretka v kostce - stručně o všem
Fretčí FAQ - nejčastější dotazy
Je nemocná?? Kdy na veterinu?
Kam s fretkou na veterinu?

Ztráty a nálezy

UPOZORNĚNÍ

Důrazně žádáme, aby obsah našich webových stránek nikdo nekopíroval bez udělení našeho souhlasu! Každé takové porušení autorských práv budeme řešit trestním oznámením.

Děkujeme všem nadšeným fretkařům za pochopení a úctu k naší práci, kterou můžete vyjádřit odkazem na naše stránky.
Tým KCHPF

Tipy pro vás

Pokud se chystáte s fretkou na sraz, výstavu nebo jinou hromadnou akci, začněte týden před podávat denně čtvrt otočky Probicanu.
Zvýšíte tím svojí fretce imunitu, a to zejména
proti případné střevní infekci.

-----------------------------------------

Začala vaše fretka zčistajasna kousat a trousit bobky kdekoli?
Pokud je jí čistě náhodou cca půl až třičtvrtě roku, nezoufejte a pročtěte si článek o dospívání, kousání a výchově vůbec.

Pozvánka

Najdete nás na facebooku

-----------------------------------------

Potřebujete přítele?

Když ji milujete, není co řešit...604 787 205